Dnes je štvrtok, 16.júl 2020, meniny má: Drahomír
Čas čítania
2 minutes
Zatiaľ prečítané

Bratislava sa zapojila sa do prestížneho projektu RESIN

august 16, 2016 - 06:34
Hlavné mesto SR Bratislava sa stalo partnerom projektu RESIN, ktorý sa radí medzi najdôležitejšie vedecké a inovačné projekty Európskej únie na svetovej úrovni a je financovaný z programu H2020. Prvé pracovné stretnutie hlavných koordinátorov projektu z holandskej organizácie pre aplikovaný výskum Netherlands Organisation for Applied Scientific Research
Účasť v projekte je prínosná a má priamy súvis s pripravovaným akčným plánom adaptácie hlavného mesta na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy. Pracovného stretnutia sa zúčastnili aj zástupcovia z významného nemeckého inštitútu pre inovácie Fraunhofer, Katedry krajinnej ekológie z Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave a sekcie pre zmenu klímy a ochranu ovzdušia z Ministerstva životného prostredia SR. 
Hlavné mesto sa dlhodobo venuje projektom zameraným na adaptáciu na zmenu klímy. Aj z toho dôvodu bolo vybraté spolu s mestami Paríž, Manchester a Bilbao do prestížneho projektu financovaného z najväčšieho európskeho programu pre podporu výskumu a inovácií Horizont 2020 (www.resin-cities.eu). 
 „Výsledky hodnotení a výskumných projektov dopadov zmeny klímy na zdravie jasne poukazujú, že v najbližších desaťročiach bude ľudské zdravie vystavené mnohým rizikám. Projekt RESIN pomôže vyhodnotiť pripravenosť mesta reagovať na negatívne dopady zmeny klímy na obyvateľstvo a jeho zdravie, ale aj infraštruktúru mesta,“ vysvetlila hlavná architektka mesta Ingrid Konrad. Projekt podľa nej pomôže identifikovať najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva, čo sa týka najmä starších ľudí, malých detí a výrazne sociálne slabších skupín obyvateľstva. Súčasne navrhne opatrenia. „Dnes, keď väčšina obyvateľstva žije v mestách a mestských aglomeráciách a mestá musia garantovať zdravý život pre svoje obyvateľstvo, je adaptácia a eliminácia dopadov zmeny klímy návodom na nový pohľad na rozvoj mesta,“ dodala Ingrind Konrad. Popri sociálnej infraštruktúre budú totiž veľmi dôležité aj údaje o stave a odolnosti obyvateľstva v prípade nastavovania dopravnej a technickej infraštruktúry kľúčovej pre fungovanie mesta.
„Projekt RESIN, ktorý bude finalizovaný v roku 2018, sa radí medzi úzku skupinu excelentných projektov, kde na príklade vybraných miest vrátane Bratislavy bude poukázane, ako možno čo najlepšie využiť nástroje na tvorbu vhodných adaptačných opatrení, ktoré umožnia mestám odolávať nepriaznivým prejavom klimatických zmien,“ povedala Zuzana Aufrichtová, projektová manažérka z oddelenia stratégie a projektov Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy. Všetky náklady sú hradené priamo z programu, mesto na projekte finančne nijako neparticipuje, ale naopak, len získava – bohaté skúsenosti v oblasti stratégie adaptácie na zmenu klímy.
Mesto Bratislava je členom medzinárodného konzorcia projektu RESIN podporeného z programu Horizont 2020, ktorý predstavuje najväčší a najvýznamnejší program zameraný na financovanie vedy, výskumu a inovácií na európskej úrovni. Prípadové štúdie projektu budú realizované v štyroch mestách: Bilbao, Bratislava, Manchester a Paríž. Projekt RESIN znamená pre Bratislavu obrovský benefit v podobe prístupu a participácie na najmodernejších vedeckých metódach ako stanoviť stratégie rozvoja, aké nástroje použiť proti zraniteľnosti miest, ktorým budú metropoly v budúcnosti čeliť. Projekt sa zaoberá širokou škálou problematických oblastí miest vrátane zelenej infraštruktúry, klímy, vody, zdravia obyvateľstva, dopravnej infraštruktúry a manažmentu rizík. Cieľom projektu je definovanie nástrojov a metodík na podporu rozhodovania ohľadne zvyšovania odolnosti miest voči negatívnym vplyvom. Za mesto Bratislava budú projekt koordinovať zástupcovia Útvaru hlavnej architektky a oddelenia stratégií a projektov mesta. 

- - Inzercia - -