image Podmienky súťaží - Zensky Web

.

 

Podmienky súťaží

 

Organizátor: STAR production, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, 821 02 Bratislava, IČO: 35890851, DIČ: 2021889166, IČ DPH: SK2021889166, Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 32203/B

V súvislosti s ochranou osobných údajov fyzických osôb nadobudlo 25.5.2018 účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (v angličtine General Data Protection Regulation , v skratke GDPR) ako aj zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene doplnení niektorých zákonov. Tieto predpisy zvyšujú úroveň ochrany osobných údajov.

 Zásady spracúvania osobných údajov – súťaže

Tieto zásady spracúvania osobných údajov sa aplikujú na všetky spotrebiteľské súťaže organizované vydavateľstvom za predpokladu, že spracúvanie osobných údajov neupravujú osobitné zásady spracúvania osobných údajov aplikované na konkrétnu spotrebiteľskú súťaž.

Organizátor (STAR production, s.r.o.) organizuje spotrebiteľské súťaže s cieľom podporiť predaj svojich tovarov a služieb, resp. tovarov a služieb partnerov súťaže, ako aj s cieľom zvýšiť všeobecné povedomie o obchodných aktivitách Organizátora a partnerov súťaže. Organizátor súťaže má postavenie prevádzkovateľa v zmysle právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov.

Vydavateľstvo spracúvava iba také osobné údaje, aby mohlo realizovať spotrebiteľské súťaže (účasť účastníkov v súťaži, vyhodnotenie a spracovanie splnenia podmienok a výsledkov súťaže, identifikovanie výhercu a odovzdanie výhry výhercovi) a po skončení súťaže ich v nevyhnutnom rozsahu archivuje pre účely splnenia zákonných povinností vyplývajúcich najmä z daňových a účtovných predpisov, na účely preukázania súladu plnenia povinností voči Úradu na ochranu osobných údajov, ako aj pre účely ochrany práv a uplatňovania prípadných nárokov súvisiacich so súťažou, a to po nevyhnutnú dobu.

S ohľadom na povahu a charakter spotrebiteľskej súťaže spracúvava najmä tieto osobné údaje:

  1. meno a priezvisko,
  2. adresa bydliska,
  3. e-mail,
  4. telefónne číslo,
  5. fotografia, a pod.

 

Súhlasy

V prípade ak ste našej spoločnosti udelili súhlas na marketingové oslovovanie, udelením súhlasu poskytnete našej spoločnosti ako Organizátorovi súťaže možnosť informovať Vás o aktuálnych ponukách produktov a služieb, akciách a iných benefitoch našej spoločnosti a našich zmluvných partnerov, a to predovšetkým prostredníctvom emailu, prípadne sms.

Udelenie alebo neudelenie súhlasu na oslovovanie so zasielaním týchto ponúk nemá vplyv na Váš vstup, resp. Vašu účasť v súťaži.

Plnenie zmluvy a plnenie zákonných povinností

Vaše osobné údaje budeme spracúvať na dobu potrebnú na vyhodnotenie súťaže, odovzdanie výhry výhercovi a po skončení súťaže ich budeme archivovať pre účely splnenia našich povinností vyplývajúcich z daňových a účtovných predpisov po dobu stanovenú jednotlivými právnymi predpismi, a na účely preukázania plnenia našich povinností voči Úradu na ochranu osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu najviac 3 roky od skončenia zmluvného vzťahu.

Oprávnený záujem

Pre účely ochrany práv a uplatňovania prípadných nárokov vyplývajúcich z ukončeného zmluvného vzťahu (ukončenej súťaže) budeme Vaše osobné údaje archivovať na dobu 3 rokov (t. j. premlčaciu dobu určenú v súlade s Občianskym zákonníkom).

Spracúvanie Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu máte právo kedykoľvek namietať.

Súhlasy

Ak ste udelili súhlas s tým, aby Vás naša spoločnosť ako Organizátor súťaže informovala o aktuálnych akciových ponukách príslušnými komunikačnými kanálmi, spracúvame Vaše osobné údaje na tento účely až do odvolania Vášho súhlasu. O možnosti Váš súhlas odvolať budete informovaní v každej obdržanej správe.